Avond Advocaat

kantoor

erfrecht advocaat i.d. nelis

bezoekadres

familie recht kantoor Den Haag

postadres

arbeids-recht

kvk-nummer

ontslag Den Haag

kosten

tucht recht advocaat

rechtskeuze

rechts hulp bij conflict

voorwaarden

wanprestatie

btw-nummer

echtscheiding

forumkeuze

Rechtbank Den Haag

beroepstitel

kwekersrecht

geschillen

onrechtmatige daad

klachten

bouwrecht in den haag en omstreken

rechtspositie

Alle informatie op een rij volgens de dienstenrichtlijn (2006/123/EG) voor advocaten.

- kantoornaam: Avond Advocaat
- rechtspositie: eenmanskantoor
- bezoekadres: Huijgensstraat 16 Den Haag
- postadres: Huijgensstraat 16; 2515 BD Den Haag
- e-mailadres: contact@avondadvocaat
- telefoon/mobiel/fax: 070-388 63 64 / 06 411 10 100 / 070-388 65 79
- KvK-nummer: 27377815
- beroepstitel: Nederlands
- beroepsorganisatie: Ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten
- adres beroepsorganisatie: Postbus 84093; 2508 AB Den Haag
- BTW-nummer: 0912.15.043.B.01
- algemene voorwaarden: zie menuknop algemene voorwaarden
- rechtskeuze: Nederlands recht
- forumkeuze: Den Haag
- Tarieven: In eerste instantie wordt onderzocht of cliënt een rechtsbijstandsverzekering heeft dan wel in aanmerking komt voor toegevoegde rechtsbijstand hetgeen afhankelijk is van inkomen en vermogen. Er dient in het laatste geval altijd een eigen bijdrage te worden voldaan volgens de normen van de Raad voor Rechtsbijstand. Zie voor informatie de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.RvR.org).
Het standaardtarief bedraagt € 160 per uur plus 5% kantoorkosten ex BTW met gespecificeerde urendeclaratie. Afwijking daarvan is mogelijk in overleg. Bij erfrechtzaken wordt een tarief gehanteerd van € 180,= per uur plus 5% kantoorkosten ex BTW met gespecificeerde urendeclaratie.
Bij zaken op het gebied van personen- en familierecht wordt een tarief gehanteerd van € 120,= per uur plus 5% kantoorkosten ex BTW met gespecificeerde urendeclaratie.
Bij incassozaken geldt een afwijkend tarief op basis van normen zoals vastgesteld/geaccepteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.
- Het in rekening te brengen tarief wordt vooraf met cliënt besproken en vastgelegd in de bevestigingsbrief.
- Daarnaast dienen eventueel noodzakelijkerwijs te maken kosten te worden vergoed zoals o.a. griffierechten, kosten deurwaarder, kosten uittreksels Gemeente, kadaster en handelsregister.
- adresgegevens verzekeraar beroepsaansprakelijkheid: AON; Postbus 12250; 1100 AG Amsterdam
- financiële en geografische dekking beroepsaansprakelijkheids-verzekering: Voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.
- interne klachtenregeling: zie algemene voorwaarden
- aansluiting bij klachten- en geschillenregeling: Geschillencommissie Advocatuur (https://loket.degeschillencommissie.nl)
- informatie over klachten- en geschillenregeling: Bordewijklaan 46 Den Haag (zie algemene voorwaarden)
- Op dienstverlening van toepassing zijnde wet- en regelgeving inclusief gedragsregels van Nederlandse Orde van Advocaten: Advocatenwet, gedragsregels en verordeningen Nederlandse Orde van Advocaten: (www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp)
- informatie over samenwerkingsvorm en nevenactiviteiten: n.v.t.
- maatregelen om belangenconflicten te voorkomen: Bij binnenkomst van een nieuwe zaak controleert de advocaat of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien een tegenstrijdig belang wordt geconstateerd door de advocaat, wordt de cliënt daarvan op de hoogte gesteld en kan de zaak niet in behandeling worden genomen.
Indien halverwege de behandeling van de zaak blijkt dat er sprake is van een tegenstrijdig belang, wordt contact genomen met de cliënt om deze daaromtrent te informeren. Dit gebeurt schriftelijk. Daarnaast moet de opdracht worden gestaakt. In beginsel zal de cliënt met de meeste anciënniteit voorrang verdienen boven de cliënt met de minste anciënniteit. De cliënt kan indien gewenst worden bijgestaan bij het vinden van een nieuwe advocaat. De cliënt wordt enkel een neutrale mededeling gedaan dat ten gevolge van een mogelijk tegenstrijdig belang de zaak niet in behandeling genomen kan worden. Met het oog op de geheimhoudingsplicht mag hierover geen inhoudelijke mededeling worden gedaan.