Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Avond Advocaat

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Advocatenkantoor Avond Advocaat verstrekken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Opdrachten
3. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze, schriftelijk danwel mondeling heeft aanvaard.
4. Cliënt dient er voor in te staan dat de door hem/haar verstrekte gegevens juist zijn. Cliënt dient het behoorlijk uitvoeren van de opdracht mogelijk te maken, waaronder ook wordt verstaan het verschijnen ter zitting en het doorgeven van adres- en telefoonnummerwijzigingen gedurende de behandeling van een zaak.
5. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.
6. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
7. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
8. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Avond Advocaat tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Advocatenkantoor Avond Advocaat ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
9. De advocaat zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals een deurwaarder. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).
10. Advocatenkantoor Avond Advocaat zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
11. Advocatenkantoor Avond Advocaat zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Declaratie/honorarium en kosten
12. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Advocatenkantoor Avond Advocaat honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Advocatenkantoor Avond Advocaat toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.
Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium.
13. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten en dergelijke.
14. Cliënt is – onafhankelijk van de vraag of hij/ zij voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt – zelf aansprakelijk voor een eventuele proceskostenveroordeling te zijner/ harer laste bij verlies van een procedure.
15. Advocatenkantoor Avond Advocaat is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
16. Ten aanzien van het honorarium is Avocatenkantoor Avond Advocaat gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties danwel bij de einddeclaratie worden verrekend.
17. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

Betaling
18. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
19. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.
20. Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
21. Indien Advocatenkantoor Avond Advocaat, zelf danwel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.
22. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 13 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.
23. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Advocatenkantoor Avond Advocaat naast de onder 21 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Advocatenkantoor Avond Advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

Aansprakelijkheid
24. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Avond Advocaat en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door Advocatenkantoor Avond Advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Derdengelden
25. Gelden die Avond Advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden in de Rechtspraktijk. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

Archivering
26. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Advocatenkantoor Avond Advocaat teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt.

Klachten- en geschillenregeling
27. Advocatenkantoor Avond Advocaat neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Advocatenkantoor Avond Advocaat aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
28. Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij Advocatenkantoor Avond Advocaat te worden behandeld, waarbij voorts met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.
29. De opdrachtgever dient zijn klacht aan Advocatenkantoor Avond Advocaat voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
30. Advocatenkantoor Avond Advocaat zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
31. De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Advocatenkantoor Avond Advocaat voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
32. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.
33. Advocatenkantoor Avond Advocaat kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.
34. De Geschillencommissie is te bereiken op: Secretaris Geschillencommissie Advocatuur, Bordewijklaan 46 (2e etage), 2591 XR Den Haag, Tel.: 070 310 53 10, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Toepasselijk recht en forumkeuze
35. Op de overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Avond Advocaat en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Den Haag is bevoegd om van eventuele conflicten kennis te nemen.